Prof. dr. Sanja Radetić Lovrić, socijalni i forenzički psiholog

Članica znanstveno-stručnog odbora

Sanja Radetić Lovrić je socijalni i forenzički psiholog, redovni profesor Katedre za psihologiju, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Njen naučno-istraživački rad je posvećen izučavanju socijalno-patoloških, nasilnih, kriminalnih i prestupničkih ponašanja. Fokus njenog stručnog rada usmjeren je na primjenu socijalne psihologije u sudstvu, socijalnoj zaštiti i obrazovanju. Kreator je i inicijator primjene novih funkcionalno-pragmatičnih pristupa u prevenciji društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih, te implementator više od 30 nacionalnih projekata.  Održala je više od 5000 sati stručnih edukacija i predavanja namjenjenih humanističkim i društvenim profesijama. Autor je i koautor 50 naučnih i stručnih radova, stručnih knjiga, poglavlja i monografija. Član je nekoliko stručnih komisija za izradu programa i strateških dokumenata. Stalni je sudski vještak psihološke oblasti. Predsjednica je Društva psihologa Republike Srpske.