Dželila Mulić-Čorbo

Članica organizacionog i programskog odbora

Psihologinja, EAP porodična sistemska psihoterapeutkinja i supervizorica

Rođena u Zenici gdje je završila osnovnu školu, kao i srednju medicinsku školu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, odsjek Psihologija, stiče zvanje diplomiranog psihologa. Obrazovanje nastavlja specijalizacijom u sistemskoj porodičnoj psihoterapiji u Beogradu, u organizaciji Asocijacije sistemskih terapeuta Srbije. Nosilac je Evropskog certifikata za psihoterapiju  (ECP) Evropske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP). Nastavlja usavršavanje u organizaciji EMDRuBIH i Trauma Aid UK, te postaje EMDR praktikantica. Također je edukovana za rad sa sekundarnom traumom. Završila je supervizijski program porodične sistemske terapije na Institutu za porodičnu terapiju u Ljubljani i stekla zvanje supevizora. Trenutno je na edukaciji iz Shema terapije u organizaciji Shema terapijskog centra iz Beograda. Saradnica je edukacijskog tima BHIDAPA Trening instituta u BIH.

Učesnica je mnogobrojnih nacionalnih i međunarodnih edukacija, kongresa i konferencija, kao i članica strukovnih tijela (EAP, EFTA, SPUBIH, BHIDAPA, USPIT, DPFBIH, EMDRuBIH). Članica je UO Saveza psihoterapijskih udruženja u BIH (SPUBIH).

Tokom 15 godina kontinuirano radi kao edukatorica i konsultantica u polju mentalnog zdravlja za lokalne i međunarodne organizacije (Save the Children, UNICEF, USAID, IOM, itd.).  Radila je sa ženama i djecom preživjelim nasilje u Sigurnoj kući u Sarajevu, te je aktivno učestvovala u izradi Strategije za borbu protiv nasilja 2021 – 2027 u organizaciji Gender Centra BIH. Također radi kao supervizijska podrška psihoterapuetima, psiholozima i socijalnim radnicima. Zajedno sa Save the Children razvila je program mentalnog zdravlja u zajednici, a koji se tiče blagostanja zaposlenika u Dnevnim centrima koji rade sa djecom iz depriviranih porodica, djecom ulice i roditeljima, a koji se provodi u BIH i Crnoj Gori. Kontinuirano radi kao edukatorica za stručne suradnike u školama, centrima za socijalni rad i institucijama koji rade sa porodicama u kojima je prisutno nasilje u porodici, kao i porodicama u kojima su prisutne krize.

Trenutno radi u privatnoj praksi u Sarajevu. Radi s pojedincima, parovima i porodicama.