Prof. dr. sc. Esmina Avdibegović, dr. med.

Neuropsihijatar i psihoterapeut

Esmina Avdibegović, profesor emeritus, specijalista neuropsihijatrije, subspecijalista socijalne psihijatrije, penzionisana od 2022. Rođena 1957 godine, diplomirala  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1981. a magistrirala 1997. i doktorirala 2004.
godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Radila  je na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i na Klinici za psihijatriju UKC Tuzla. Završila je edukaciju iz grupne analize pri IGA Zagreb i ima stepenj edukatora iz grupne analize. Predsjednik je Udruženja grupnih analitičara u BiH. Bila je voditelj i saradnik u više naučnih i stručnih projekata, mentor tri magistarska rad i tri doktorske disertacije, publicirala više naučnih i stručnih radova, nekoliko poglavlja u knjigama, objavila je dva udžbenika i bila urednik više zbornika sa naučnih i stručnih skupova. Glavna područja istraživanja su mentalno zdravlje i ljudska prava, socijalna psihijatrija, suicidologija, psihotraumatologija i psihoterapija.