Akademkinja dr. Adila Kreso-Pašalić

Profesorica emerita na Odsjeku za pedagogiju

Akademkinja dr. Adila Pašalić Kreso je profesorica emerita na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta. Preko 45 godina se bavi naučno-istraživačkim i nastavnim radom na Univerzitetu u Sarajevu. Objavila je četiri knjige, vodila je desetak istraživačkih projekata i objavila  preko devedeset radova. Ima zavidno međunarodno pedagoško iskustvo u saradnji sa velikim brojem univerziteta stranih zemalja gdje je predavala, učestvovala na konferencijama ili se bavila zajedničkim istraživanjima. Član je Akademije nauka i umjetnosti BiH od 2008.godine, a na funkciji potpredsjednice od 2014. godine.

Naučni interes profesorice Pašalić Kreso dominantno je usmjeren na porodicu, na rani odgoj i  poticanje razvoja djeteta, na izgradnju uspješne mlade ličnosti jačanjem roditeljske odgojne uloge. Isto tako je značajno i njeno djelovanje u međunarodnim pedagoškim tijelima i organizacijama koje proizlazi iz njenog interesa za internacionalna i komparativna pedagoška istraživanja. Posebno je fokusirana na obrazovnu politiku u multikulturalnim društvima kako bi se  svakoj mladoj osobi obezbjedile šanse za ravnopravno učešće i uspjeh u kvalitetnom obrazovanju.

Član je više domaćih i međunarodnih asocijacija, strukovnih tijela i udruženja. Među najznačajnim su njene aktivnosti u Regionalnom udruženju komparativista pri Teachers College-Columbia University, funkcija predsjednice udruženja komparativista MESCE (Mediterranean Society of Comparative Education), člana Evropske komisije ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) kao i predsjednice organizacionog odbora XIII svjetskog kongresa WCCES (World Congress of Comparative Education Societies) u Sarajevu (2007).